Samenwerken aan een Westerveld voor iedereen!

Gemeentebelangen: sinds 1962 Lokaal en Onafhankelijk. Eerst als 4 afzonderlijke kiesverenigingen in de gemeenten Dwingeloo, Havelte, Diever en Vledder en na de herindeling in 1998 verder als de enige lokale onafhankelijke kiesvereniging in de gemeente Westerveld..
Lokaal en Onafhankelijk een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Democratie waarin burgers en hun ideeën centraal staan. Vanaf het moment dat een maatschappelijk initiatief realiseerbaar is faciliteert de gemeente en is het niet meer van ons maar van de burger die hierover dan de regie voert.Gemeentebelangen Westerveld heeft de afgelopen 4 jaar veel initiatieven gerealiseerd.

 1. JOP’s(Jongeren Opvang Plek);
 2. Het Kindpakket, voor kansarme kinderen in bv. een bijstand situatie;
 3. Het Kindvoucher 1 keer per jaar aan te vragen voor bijzondere uitgaven;
 4. De Bestrijding van armoede wordt armoede Preventie beleid;
 5. De mogelijkheid tot het zogenaamde microbouwen(Tiny Houses) in Kalterbroeken.
 6. Initiatief Wetenschap en Techniek(Astron) als overdekte recreatiemogelijkheid in de
  voormalige bibliotheek in Dwingeloo. De “Open Science Hub”.

Op woensdag 22 november is het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van Gemeentebelangen Westerveld door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld evenals onze kandidatenlijst.

Onze kandidatenlijst, die voor meer dan 50% uit vrouwen bestaat, is een brede afspiegeling van de Westerveldse samenleving. Zij vormen als team de verbinding tussen de fractie en de burger. Bij ons geen afstand tussen de burger en de politiek. Onafhankelijk, betrokken en lokaal! 

26 kernen 1 team is ons uitgangspunt om de participatiesamenleving vorm te geven: Samenwerken aan een Westerveld voor Iedereen!
Verbinden komt tot uiting in ons nieuwe logo: 
De gemeente Westerveld doorsneden door de Drentse Hoofdvaart. 

Gemeentebelangen Westerveld verbindt hierin de beide delen. De 7 Kernwaarden van Gemeentebelangen Westerveld

 1. Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de 26 kernen in de gemeente Westerveld met behoud van lokale waarden en identiteit.
 2. Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert in een goede balans met economie en bedrijvigheid. Wij gaan verantwoord om met natuur en milieu.
 3. Wij gaan uit van de kracht van de burger waar mogelijk en bieden bescherming aan de zwakkeren waar nodig. Armoedebeleid is hierin het uitgangspunt, waarbij niet de norm maar de persoonlijke omstandigheden leidend zijn.
 4. Wij staan voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij voelt, zijn/haar bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen. Gemeentebelangen heeft een grote sociale maatschappelijke betrokkenheid.
 5. Wij hanteren de menselijke maat: kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit.
 6. Wij kiezen de pragmatische aanpak: een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost. Onze bovengenoemde kernwaarden geven daarvoor de richting: verschillende belangen wegen we af op basis van feiten en cijfers.
 7. Wij streven naar een betrouwbare overheid die er is voor haar inwoners en die haar informatie zo open mogelijk deelt met inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners.