Schriftelijke vragen Duurzaamheid


Steller(s) vragen: Fractie Gemeentebelangen.


Onderwerp: Uit oogpunt van duurzaamheid ontstaat er vanuit de agrarische sector een groeiende belangstelling voor plaatsing van een windturbine/molen, zonnecelweide als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering.


Het college wordt verzocht de volgende vra(a)g(en) schriftelijk te beantwoorden:

⦁ Wanneer gaat het bestemmingsplan in Westerveld hierin voorzien ?
⦁ Op welke termijn komt het beleidsplan duurzaamheid beschikbaar?
⦁ Maken de kaders voor plaatsing van windturbines/molens en zonnecelweiden deel uit van het duurzaamheidsplan?
⦁ Hoeveel aanvragen voor plaatsing van windturbines/molen heeft de gemeente Westerveld al ontvangen ?
⦁ Hoeveel aanvragen voor zonnecelweiden heeft de gemeente Westerveld al ontvangen ?
⦁ Is een eventuele toekenning van de aanvragen te realiseren op basis van binnen bestaand bouwblok?
⦁ Indien niet, hoe kan e.e.a. dan toch snel gerealiseerd worden?Toelichting.
De gemeente de Wolden, biedt deze mogelijkheid al. De gemeente Tynaarlo zal mogelijkheid in het bestemmingsplan spoedig mogelijk maken.
Naar wij vernemen biedt de gemeente Westerveld deze mogelijkheid (nog) niet, behoudens onder voorwaarden binnen het bestaande bouwblok.

16 juni 2019
Antwoord College 22 juli 2019


Schriftelijke vragen Zorginstelling Trajectum


Steller(s) vragen: Fractie Gemeentebelangen.

Onderwerp: Zorginstelling Trajectum.
Uit de media is ons gebleken, dat de zorginstelling Trajectum in zwaar weer zit en de reorganisatie onrust onder het personeel veroorzaakt. En er zelf sprake is van personele leegloop
Toelichting.
Voorzitter de vragen die wij stellen heeft niet tot doel ons als gemeente te mengen in de bedrijfsvoering van Trajectum.
Echter Trajectum en de locaties binnen Westerveld zijn voor de gemeente Westerveld een van de grootste werkgevers.

Het college wordt verzocht de volgende vra(a)g(en) schriftelijk te beantwoorden.
⦁ Bent u op de hoogte van de situatie bij de zorginstelling Trajectum.
⦁ Zo ja, sinds wanneer hebben deze berichten uw college bereikt?
⦁ Heeft het college contact gehad met de directie van deze zorginstelling over deze perikelen.
⦁ Zo ja, sinds wanneer?
⦁ En vindt dat nog steeds plaats om de situatie op de voet te volgen? En zijn hierover afspraken gemaakt?
⦁ Heeft het college tijdens dat contact het belang van het wegnemen van de onrust niet alleen voor cliënten en personeel maar ook voor Westerveld besproken?

16 juni 2019

Antwoord College 10 juli 2019

Aanvullende schriftelijke vragen gaswinning Vermilion

Aanvullende art.36 Vragen Gaswinning Vermilion 
 
In aanvulling op onze vragen van 04 februari jl.

Geachte College,

Op 07 februari 2018 is door de Staten een motie aangenomen waarin unaniem is uitgesproken dat:
a.      Het Groningse schadeprotocol ook voor de provincie Drenthe moet gelden;
b.      Vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning uit de kleine gasvelden in Drenthe.

Vragen:

1.      Heeft het College namens de gemeente Westerveld in de richting van de Staten deze motie ondersteund?
2.      Indien niet waarom niet?
3.      Is het bij College bekend dat Vermilion op 02 september 2017 met explosieven een perforatie (vergroting            van het boorgat) heeft uitgevoerd. Om zodoende een productiepiek naar voren te kunnen halen?
4.      Indien het College hiermee bekend is; heeft het College hiertegen dan bezwaar aangetekend?
5.      Deelt het College de mening van Gemeentebelangen dat deze activiteit in een openbare publicatie                        kenbaar gemaakt had moeten worden. (Art. 7 lid 3, lid 4 Wetgeving Barmm: (Besluit Algemene Regels                Milieu Mijnbouw)?
6.      Is het College het met Gemeentebelangen eens dat het ontbreken van toezicht,
         bevestigd door Sodm (Staatstoezicht Op De Mijnen) en het Ministerie van EZK, op de perforatie
         ontoelaatbaar is en dat gezamenlijk door gemeente en provincie hiertegen verzet moet worden
         aangetekend?
7.      Wat is het College bekend over de mate van bodemdaling zoals bepaald in het instemmingbesluit
         Winningplan Diever?
8.      Wat is bij het College bekend over de bijstelling bodemdaling prognose zoals door TNO geadviseerd van          <2 cm naar 4 cm. (Instemmingbesluit d.d. 21 juli 2017)?
9.      Is het College bereid zijn bezorgdheid uit te spreken naar EZK over welk belang bij EZK  voorrang gaat              krijgen? Het nationaal belang van energie en/of de nationale belangen van het Nationale Park?
10.   Op welke wijze denkt het College de negatieve invloed van de gaswinning op het imago van Westerveld           als recreatieve gemeente te kunnen weren?

Fractie Gemeentebelangen Westerveld
Jelle de Haas 
19 februari 2018 

Schriftelijke vragen gewijzigd winningsplan Vermilion Eesveen (ESV-01/ESV-02)

Vragen Fractie Gemeentebelangen Westerveld art. 36
Betreft: Aanvullende vragen gewijzigd winningsplan Vermilion Eesveen (ESV-01/ESV-02)

Geacht College:
Uit uw beantwoording op onze vragen van 02 november 2017 en uw beantwoording van 26 januari jl. blijkt, dat het gaswinningplan Eesveen -01 in gebruik is voor winning. (Op 18 augustus 2014 is hiervoor instemming verleend. Echter in het verlengde hiervan wil Vermilion een tweede veld Eesveen- 02 aanboren en, indien succesvol, gaan winnen.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft recentelijk aan grootverbruikers de oproep gedaan om versneld over te gaan van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas. Naar verluidt bevatten de velden ESV-01, ESV-02 hoogcalorisch gas.
Hierover heeft de fractie van Gemeentebelangen Westerveld een aantal vragen:
1. Is de informatie juist dat de genoemde velden hoogcalorisch gas bevatten (Wobbe- index 47,0-55.7 MJ/m3)?
2. Wat voor effect kan de oproep van het Ministerie hebben op het versneld winnen van dit gas in genoemde velden?
3. Welke versnelde nadelige effecten kan dit versneld winnen eventueel hebben op bijv. bodemdaling?
4. Welk effect zal de Rijkscoördinatie regeling op een eventueel versneld gaswinningplan Eesveen van Vermilion Energy Netherlands B.V. hebben na de eerdergenoemde ministeriële oproep?

Fractie Gemeentebelangen Westerveld
Jelle de Haas
04 februari 2018

Antwoord College 16 maart 2018