Samen op pad naar een Westerveld voor iedereen!

Gemeentebelangen: sinds 1962 Lokaal en Onafhankelijk.
Eerst als 4 afzonderlijke kiesverenigingen in de gemeenten Dwingeloo, Havelte, Diever en Vledder en na de herindeling in 1998 verder als de enige lokale onafhankelijke kiesvereniging in de gemeente Westerveld..
Lokaal en Onafhankelijk een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Democratie waarin burgers en hun ideeën centraal staan.
Vanaf het moment dat een maatschappelijk initiatief realiseerbaar is faciliteert de gemeente en is het niet meer van ons maar van de burger die hierover dan de regie voert.

Op woensdag 15 december is het Verkiezingsprogramma 2022-2026 van Gemeentebelangen Westerveld door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld evenals onze kandidatenlijst.

Onze kandidatenlijst, die voor bijna 50% uit vrouwen bestaat, is een brede afspiegeling van de Westerveldse samenleving. Zij vormen als team de verbinding tussen de fractie en de burger. Bij ons geen afstand tussen de burger en de politiek. Onafhankelijk, betrokken en lokaal! 
26 kernen 1 team is ons uitgangspunt om de participatiesamenleving vorm te geven: Samen op pad naar een Westerveld voor Iedereen!De 7 Kernwaarden van Gemeentebelangen Westerveld

  1. Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de 26 kernen in de gemeente Westerveld met behoud van lokale waarden en identiteit.
  2. Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert in een goede balans met economie en bedrijvigheid. Wij gaan verantwoord om met natuur en milieu.
  3. Wij gaan uit van de kracht van de burger waar mogelijk en bieden bescherming aan de zwakkeren waar nodig. Armoedebeleid is hierin het uitgangspunt, waarbij niet de norm maar de persoonlijke omstandigheden leidend zijn. Burgerparticipatie is het uitgangspunt.
  4. Wij staan voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij voelt, zijn/haar bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen. Gemeentebelangen heeft een grote sociale maatschappelijke betrokkenheid.
  5. Wij hanteren de menselijke maat: kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit.
  6. Wij kiezen de realistische aanpak: een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost. Onze bovengenoemde kernwaarden geven daarvoor de richting: verschillende belangen wegen we af op basis van feiten en cijfers.
  7. Wij streven naar een overheid die er is voor haar inwoners en die haar informatie zo open mogelijk deelt met inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners.

GB Westerveld(fractie) heeft de afgelopen 4 jaar gerealiseerd:

Verdere professionalisering van de organisatie van Stichting Promotie Westerveld.
Realisatie van microwoningen in Kalterbroeken.
Invoeren en aanpassen Starterslening.
Aandacht opvang hemelwater en groene daken.
Aanleggen van een proefstuk met grasbetonblokken uit gerecycled materiaal en olifantengras.
Collectieve evenementen verzekering.
Facet bestemingsplan voor kleine windmolens- en windturbines voor de agrarrische sector.
Bijsluiter heffing invordering lijkbezorgingsrechten vanaf 2021(betalingsregeling).
Verplaatsing kombord en voorzien van ontbrekend plaatsnaambord.
Lokaal eigenaarsschap energie opwekking.
Actief grondbeleid.
Voorzet gemeentelijke fietspaden sociaal veiliger maken(verlichting).
Sport Havelte weer op de agenda gezet.

GB Westerveld heeft de afgelopen 4 jaar bestuurlijk gerealiseerd:

Stimuleren van Maatschappelijke initiatieven.
Herijking Toetsingskader Zorgbeleid.
Koplopergemeente Onafhankelijke Client Ondersteuning(OCO).
Convenant Dementie Vriendelijk Drenthe.
Terugdringen van schuldenproblematiek.
Herijking Minimabeleid.
Thema Armoede: ervaringsdeskundige.
Subsidiebijdrage Regio Deal Zwolle t.b.v. economische- en recreatieve ontwikkelingen.
Circulaire Economie: stimuleren circulair produceren en consumeren.
Actieve inzet binnen het Project Vitale Vakantieparken.
Ondersteunen ontwikkelingen rondom Drift-vijfsprong Dwingeloo.
Behoud van het Planetron.
Herstructurereing van de Stichting Toeristisch Platform Westerveld.
Pilot bollenteelt. Toekomstvisie gewasbescherming 2030.
Overeenkomst met telers over vermindering van gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld.