Welke koers moet Westerveld varen?

Hoe willen wij als Gemeentebelangen Westerveld samen met de burger dat Westerveld er in 2030 uitziet?

Welke voorzieningen bieden we dan en aan wie?


Wat zijn de kwaliteiten die we in onze gemeente
belangrijk vinden?

Hoe kunnen wij daar nu al op inspelen?

Strategische Visie 2018-2030 GB Westerveld 

De kwaliteitspijlers van Westerveld zijn richtinggevend voor het gemeentelijk beleid in zijn volle breedte en vormen de meest essentiële kwaliteiten waaraan op weg naar 2030 aandacht geschonken moet worden.
Naast natuur en recreatie vormen wonen, de sociale structuur, de economie, maar ook de positie van Westerveld in de regio, essentiële pijlers die het ambitieniveau ondersteunen en waarborgen.
De zes kwaliteitspijlers worden in onze visie per onderdeel verder uitgewerkt en geven inzicht op welke wijze, en met welke acties, deze ambities verder gerealiseerd kunnen worden.
De
 "Strategische Visie GB "Westerveld 2018-2030" is opgebouwd op basis van de zes kwaliteitspijlers en verschaft op grond daarvan vastgestelde pijlers waarop het gemeentelijk beleid in zijn volle breedte moet rusten en die richtinggevend moeten zijn voor de toekomst.
Onze visie heeft de functie van "paraplu boven op alle plannen".
Naar onze overtuiging dienen plannen, projecten en beleid vanuit deze visie te worden opgezet.